Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

 

ERASMUS+ Mobilitási projekek

Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

 

 

Az ERASMUS+ a Tempus Közalapítvány pályázata, melynek keretében pedagógusok vehetnek részt külföldi továbbképzéseken, a legváltozatosabb témákban. Ezek a kurzusok vagy az adott ország nyelvén, vagy valamelyik világnyelven folynak, így előfeltétel az adott nyelv biztos ismerete.

Iskolánk első alkalommal pályázott, és elsősorban a nyelvtanárok vesznek részt benne. A témák között megtalálhatóak a digitális eszközök használata és a különböző új oktatási módszerek megismerése.

A pályázatot Lévai -Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes írta.
Pénzügyi lebonyolító a Váci Tankerületi Központ.
Az elnyert összeg: 9.932

Utazások:

Lévai-Tóth Zsuzsanna - IKT kurzus - Tropea, Olaszország

Takács Orsolya - Vállalkozói szellemre nevelés -Tropea, Olaszország

Melcher Ágnes - Nyelvi kurzus-nyelvtanároknak - Bécs, Ausztria

Bácsi-Nagy Edina - Nyelvi kurzus - Brighton, Egyesült Királyság

Veller Gyöngyi - Módszertani kurzus nyelvtanároknak: Fun @ Games - Málta


 

A projekt összefoglalása magyarul:

A Dunabogdányi Általános Iskola első mobilitási projektje, amelynek a célja az intézményi fejlesztési területekhez kapcsolódó tevékenységek szervezése volt. A pályázat szűk körben öt pedagógust érintett (angol szakos intézményvezető- helyettes, angol tanár, egy német tanár, egy német nemzetiségi tanító és egy tanító) de tágabb körben hatást gyakorolt 270 diákra és szüleikre, 28 másik az intézményben dolgozó pedagógusra, és a térségben található iskolákra.

 Fő céljaink voltak:

 -nyelvi kompetencia-fejlesztés,

 -IKT eszközök hatékony alkalmazásának elsajátítása,

 -kooperatív technikák megismerése és beépítése a tanítási gyakorlatba,

 - a tanulók motivációjának emelése,

 - vállalkozói szemlélet terjesztése a diákok körében,

 - ötvözni a hagyományos tanítási módszerek az újakkal.

 Komoly figyelmet fordítottunk a projekt előkészítésére, a kiválasztási folyamatra és kiemelten kezeljük a folyamatok nyomon követését a megvalósulás elemzését értékelését. Az egymástól tanulás hívei vagyunk ezért a mobilitási tevékenységünk szintén fontos eleme a disszemináció.

 

 A projekt megvalósulása után az alábbi eredményeket értük el:

 - fejlődött pedagógusaink idegen nyelvi kommunikációja,

 - nemzetközi kapcsolatokkal, tapasztalatokkal gazdagodtunk,

 - fejlődött pedagógusaink IKT kompetenciája,

 - nőtt diákjaink motivációja,

 - új kultúrákat, esetleg oktatási rendszereket ismertünk meg,

 - felfrissült, gazdagodott  módszertani kultúránk.

 

 A mobilitási programunk három fő elemből állt: előkészítő, megvalósítási és értékelési szakasz. Mindhárom szakasz alatt lényeges volt a folyamatok nyomon követése, értékelése. Az előkészítő szakaszban folyt a résztvevők kiválasztása, és ennek része az utazásokra történő felkészülés is, módszertani előkészítő program, kulturális tájékozódás. A projekt folyamán öt különböző külföldön szervezett kurzuson vettek részt kollégáink, négy európai országban. Változatos, az intézményi céljainknak megfelelő tanfolyamokat választottunk ki, odafigyelve arra, hogy több nemzet kultúrájába is betekintést nyerhessünk, tőlük értékes tapasztalatokat szerezzünk.

 A választott tanfolyamok:

  1. turnus: vállalkozói kompetenciákat fejlesztő és IKT technológiák alkalmazását oktató kurzusok elvégzése 2018. júliusában 2 pedagógus részvételével.

 2, turnus: nyelvi kompetenciafejlesztést szolgáló angol és német nyelvű kurzusok elvégzése, a 2018/2019. tanév őszi féléve során 2 pedagógus részvételével.

  1. turnus: játékos oktatási módszerek a nyelvtanításban, hagyományos és új eszközök használatával angol nyelven a 2018/2019. tanév tavaszi félévében 1 pedagógus részvételével.

 A tanfolyamokat elvégző pedagógusok többféle értékelési folyamaton estek át: önértékelés és a szervező intézmények értékelése, e kettőnek a megállapításait az intézményvezető foglalta egységbe.

 

 A mobilitásokat követően változatos tevékenységeket - szülői fórum, szakmai délutánok saját pedagógusainknak az ismeretek átadására - valósítottunk meg azért, hogy tapasztalatainkból, eredményeinkből minél szélesebb réteg tanulhasson, gyarapodhasson.

 A pályázat eredményeit igyekszünk változatos formában, honlapon, közösségi portálon, újságcikkeken keresztül terjeszteni, bemutatni.

 

 Rövid távú céljaink tehát szervezetünk módszertani kultúrájának fejlesztése, tanáraink nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, tanulóink motivációjának növelése volt, hosszú távon viszont a tapasztalatok értékelése után további mobilitási pályázatokban szeretnénk részt venni, nemzetközi kapcsolatainkat megerősítve, közös projektekben kívánunk szervezni más nemzetek oktatási intézményeivel.

 


 

Summary of the project in English:

This was the first mobility project of Dunabogdány Elementary School, which aimed to organize activities related to institutional development areas. In the application there were a limited number of teachers involved in the first round (English-language assistant principal, an English teacher, a German teacher, a German nationality teacher and a primary teacher) but it also had a wider impact on 270 students and their parents, on 28 teachers in the institution and on the other schools in the region.

 

 Our main goals and objectives were the following:

 - language competence development

 - ICT tools

 - understanding and incorporating cooperative techniques into teaching practice,

 - raising students' motivation,

 - disseminating entrepreneurial attitudes among students

 - combine traditional teaching methods with new ones

 

 We paid great attention to the preparation of the project, the selection process and we prioritized the process of tracking the implementation analysis and evaluation. We are the advocates of learning from each other, therefore dissemination was an important element of our mobility activity.

 

 After the project, we believe that we reached the following results:

 - development of the foreign language competence of our teacher colleagues and therefore of their students’

 - being enriched with international relations and experiences

 - development of the competence of our teachers in ICT,

 - significant increase in the motivation of our students

 - getting to know new cultures, perhaps new educational systems

 - refreshing and enriching of our methodological culture.

 

Our mobility program consisted of three main elements: preparatory, implementation and evaluation phase. In all three phases, it was essential to follow and evaluate the processes. The selection of participants was part of the preparatory phase, including preparation for the travel, a methodological preparatory program with the help of cultural orientation. During the course of the project, five different courses abroad were attended by our colleagues in four European countries. We chose a variety of courses tailored to our institutional goals, paying attention to the fact that we can get insight into the culture of many nations and gain valuable experiences from them.

 

 Courses selected:

 1st and 2nd courses: completing courses to develop entrepreneurial competencies and the usage of  ICT technologies during in July 2018 including 2 teachers.

 3rd and 4th courses: English and German courses for language competence development, 2018/2019 during the autumn semester of the academic year, including 2 teachers.

 5th course: playful teaching methods in language teaching, using traditional and new tools in English in 2018/2019 in the spring semester of the academic year including 1 teacher.

 

Teachers who completed the courses had to go through several evaluation processes: self-evaluation and evaluation of the organizing institutions, the findings of the two were taken up by the head of the institution.

 

 To ensure the best outcome after each course taken, the following dissemination strategy was developed: After the fulfilled mobility projects, we organized a variety of activities such as micro-teaching sessions, workshops for teachers in the surrounding schools, professional afternoons for our teachers to pass knowledge etc. 

 We presented the results of the program in a variety of forms, through websites, publications and newspaper articles.

 

 Our short-term goals were to develop the methodological culture of our organization, to improve the language competences of our teachers, to build international relations, to increase the motivation of our students.In the future, after evaluating the experiences, we would like to participate in further mobility tenders, to strengthen our international relations and to organize joint projects with educational institutions of other nations.

 

Asztali nézet