Dunabogdányi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

MENÜ

Közzétételi lista 2018/2019-es tanév

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányendelet 23.§-a előírja az iskolák számára, hogy működésükkel kapcsolatban az alábbi adatokat kell nyilvánosságra hozniuk.
2018. október 17-i állapot.

Általános iskola Zeneiskola

Általános iskola

1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

 Iskolánkban nincs felvételi.

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A beiratkozás időpontja (az elmúlt évek tapasztalata alapján) várhatóan 2019. április, melyet a Klebersberg Központ állapít meg.
Az engedélyezett osztályok számát a beíratkozás utána Váci Tankerület igazgatója hagyja jóvá! A 2019/2019-es tanévben az engedélyezett osztályok száma 14.

3. Intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb fizetési kötelezettség jogcíme, mértéke, adható kedvezmények, ezek jogosultsági, igénylési feltételei

Fizetési kötelezettség csak a zeneiskolában van.

4. Vizsgálatok (fenntartói, Állami Számvevőszéki, stb.)megállapításai

Nem volt ilyen az utóbbi 5 évben

5. A nyitvatartás rendje, az éves munkaterv alapján a tervezett jelentősebb események

Az intézmény reggel 7:30-este 20:00 óráig van nyitva.

Az oktatás 8:00 órától a csengetési rend szerint folytatódik. A napközis foglalkozások a délelőtti órákhoz kapcsolódva 16:30-ig tartanak. 17:00 óráig ügyelet tartunk.

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Az általános iskolai és a zeneiskola intézményegységben is 2018-ban volt intézményi tanfelügyelet, melyet megelőzött az intézményi önértékelés. A szakmai ellenpőrzés dokumentumai a dokumentumok menüpontban olvashatóak.

7. Szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program és a házirend >>>letöltés

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

Tanár

Végzettség

Végzettség szintje

Milyen tárgyat tanít

1.

Tanító, tanár

Tanító, testnevelés, úszásoktató

főiskola

testnevelés tanár, úszás

2.

Tanító

tanító, vizuális nevelés szakkollégium

főiskola

osztálytanító

3.

Tanító

tanító, magyar műveltség terület

főiskola

napközis tanító

4.

Tanító

tanító

főiskola

osztálytanító

5.

Tanító

tanító, gyermektánc oktató

főiskola

osztálytanító,

6.

Tanító

német nemzetiségi tanító

főiskola

nemzetiségi német nyelv
osztálytanító

7.

Tanító

tanító, matematika spec. kollégium

főiskola

osztálytanító, matematika

8.

Tanító

tanító

főiskola

alsós napközis tanító

9.

Tanító

tanító,

főiskola

alsós napközi

10.

Tanító

tanító, testnevelés tanár

főiskola

alsós tanító

11.

Tanító

tanító testnevelés műveltség terület, történelem tanár

főiskola

alsós napközis tanító

12.

Tanító

tanító, német műveltségterület

főiskola

német nemzetiségi tanító

13.

Tanító, néptánctanár

tanító, nek-zene műv.terület, néptáncoktató

főiskola

Testnevelés/tánc

14.

Tanító

Tanító, informatika speciális kollégium, gyógypedagógus, pszichopedagógus, természetismeret

főiskola

osztályfőnök, informatika, természetismeret, fejlesztés

15.

Tanító

tanító, technika szakkollégium

főiskola

alsós napközi, technika

16.

Tanító

tanító, fejlesztő pedagógus

főiskola

alsós napközi

17.

Tanár

testnevelés, földrajz szakos tanár, közoktatási vezető

főiskola

osztályfőnök, földrajz, testnevelés, tömegsport

18.

Tanár

német szakos tanár

főiskola

nemzetiségi német nyelv

19.

Tanár

biológia , kémia szakos tanár

főiskola

biológia, kémia tanulószoba

20.

Tanár

Ének, szolfézs szakos tanár
könyvtáros
közoktatási vezető
mesterpedagógus

főiskola

ének

21.

Tanár

német szakos tanár

egyetem

nemzetiségi német nyelv

22.

Tanár

német szakos tanár

főiskola

nemzetiségi népismeret

23.

Tanító, tanár

tanító,
angol szakos tanár
közoktatási vezető

egyetem

angol

24.

Tanár

magyar tanár, tanító

főiskola

magyar

25.

Tanár

matematika szakos tanár

egyetem

matematika

26.

Tanár

történelem szakos tanár

egyetem

történelem, honismeret

27.

Tanár

angol szakos tanár

főiskola

angol

28.

Tanár

rajz

egyetem

rajz, tanulószoba

29.

Tanár

Magyar tanár

főiskola

tanulószoba, magyar

30.

Fejlesztőpedagógus

Tanító, fejlesztőpedagógus

főiskola

fejlesztés

31.

Gyógypedagógus

Gyógypedagógus

főiskola

fejlesztés

32.

Gyógypedagógus

Gyógypedagógus, logopédus

főiskola

logopédiai fejlesztés

33.

Pszichológus

pszichológus

egyetem

pszichológus

34.

Tanár

tehetséggondozó

egyetem

szakkörvezetés

 

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Feladatkör

Végzettség

Szakképzettség

1.

Iskolatitkár

Középfokú

Érettségi

3.

Pedagógiai asszisztens

középfokú

Érettségi

 10. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

 11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai

 

Tanév

Érkezett

Távozott

Évfolyamot ismételt

Előző tanév végén

Év közben

Év közben


Előző tanév végén

Szülő kérésére

Évismétlésre bukott

2019/2020

15 - - 12 2  -

2018/2019

9 - - 6 - -

2017/2018

17 5 2 3 1 -

2016/2017

4 3 - 1 - -

2015/2016

- 1 3 1 - 1

2014/2015

-

2

1

3

-

-

2013/2014

1

2

1

-

-

2

2012/2013

2

-

1

4

1

1

2011/2012

5

1

2

5

1

2

2010/2011

5

2

5

4

1

1

2009/2010

5

1

3

3

-

1

2008/2009

2

2

3

4

2

-

2007/2008

3

3

13

6

1

-

2006/2007

5

5

4

4

-

-

12. Középiskolában az érettségi vizsgák átlageredményei

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

Sportfoglalkozások

Foglalkozás megnevezése

Pedagógus

Napközis időben udvari játék

 Napközis nevelők

Gyógyúszás

Tárnok Erna

Gyógytestnevelés

Tárnok Erna

 Szakkörök

Foglalkozás megnevezése

Pedagógus

Matematika felvételi előkészítő

Orémusz Szilvia

Magyar felvételi előkészítő

Hímer Anna

Rajz szakkör alsó-felső

Lengyel Rita

Kézműves szakkör

Knáb Lászlóné

 Korrepetálás

Korrepetálásra a tanulószobán van lehetőség, minden nap 14:30-16:00-ig.

 

14. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

(A helyi tanterv 8-as és 9-es fejezete)

Házi feladat

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési feladat annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél teljesebb elérésére.

Célja a tanulók leterheltségének csökkentése, az iskolán kívüli felkészülési kötelezettség szabályozása.

Az otthoni felkészülés szerepe:

-         A tanóránkon tanult ismeretek újra feldolgozása, rögzítése, elmélyítése, azok gyakorlatban való alkalmazása.

-         A következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése.

-         Az összefüggések felismerésének gyakorlása.

-         A problémamegoldó készség fejlesztése, az ellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének kialakítása.

-         Felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszint mérés különböző formáira.

-         Az önálló ismeretszerzés és alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál.

 A feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni:

-         a tanulók életkori sajátosságait, értelmi képességeit, adottságait, optimális terhelhetőségét

-         napi órarendjét, napi és heti terhelését

-         hogy a tanuló önállóan tudja megoldani a feladatot, a feladat se túl könnyű, se túl nehéz ne legyen

 Az otthoni felkészülés elvei:

-         Írásbeli és szóbeli házi feladat csak a tanórán megtanított anyagból adható, ill. adható a következő óra előkészítésére.

-         Érdemjegyre történő számonkérés csak abból a tananyagból történhet, amelyet az előző órán a szaktanár megtanított.

-         A házi feladat mennyiségének és minőségének figyelembe kell vennie a tanulók életkori sajátosságait.

-         A házi feladat legyen a differenciálás eszköze mind mennyiségi mind nehézségi szempontból. A házi feladat legyen érdekes, motiváló és gyakoroltató.

-         Minden óra elején történjen meg a házi feladat ellenőrzése. Szorgalmi feladat bármely tantárgyból adható. Értékelése csak pozitív jellegű lehet.

-         A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.

 Az otthoni felkészülés korlátai:

-         Az órarend összeállításánál lehetőség szerint ügyelünk arra, hogy alsó tagozaton 3, felső tagozaton 4 óránál több, szóbeli felkészülést igénylő tantárgy ne kerüljön egy napra.

-         Lehetőség szerint kerülni kell az olyan órarendet az alsó tagozaton, amelyben napi kettőnél több írásbeli felkészülést igénylő óra van.

-         A hét első napjára csak annyi írásbeli házi feladatot adunk, amennyi feltétlenül szükséges a gyakorlásra.

-         Hosszabb, könyv nélkül megtanulandó verset, memoritert nem adunk fel egyik tanóráról a másikra.

-         Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére, megtanulására mindenki képes.)

-         Házi feladatot nem osztályozhatunk. Ösztönző jegy, jutalom ötös azonban adható, ezzel minden pedagógus élhet.

 A házi feladat adásának szempontjai:

Az első két évfolyamon házi feladatok a bevezető szakasznak megfelelően legyenek játékosak, illeszkedjenek az életkori sajátosságokhoz, a gyermek számára könnyen teljesíthetőek legyenek. Ne okozzon nehézséget, külön terhet annak megoldása a tanuló számára, ugyanakkor feleljen meg a céljának, azaz alkalmas legyen a napi „ismeretek” ismétlésére, áttekintésére, felidézésére, elmélyítésére.

Fontos szempont, hogy megoldása sikerélményhez juttassa a tanulót, amely motivációt jelent a későbbiekre nézve.

A harmadik negyedik évfolyamon már javasolt a házi feladatoknál a differenciálás alkalmazása, illetve ezekben az évfolyamokban is elengedhetetlen a tanulók terhelésének vizsgálata. Ennek megfelelően az egyes tanulók képességeiknek, értelmi fejlettségüknek legmegfelelőbb, az előrehaladásukat leginkább szolgáló házi feladatokat kapjanak. Az egyes gyermekeknél a feladatok mennyisége, típusa, sokrétűsége szolgálhatja a tehetséggondozást, míg más tanulóknál a sikeres felzárkózást. A feladatok legyenek sokrétűek, érdekesek, alkalmasak legyenek a napi „ismeretek” ismétlésére, áttekintésére, felidézésére, elmélyítésére.

Az ötödik és hatodik évfolyamon a házi feladatok szolgálják az alapozó szakasznak megfelelően az alapismeretek elmélyítését, megszilárdítását, rögzülését, az esetlegesen hiányzó részek pótlását, bizonyos alapismeretek készség szintre emelését. Törekedni kell az egyes szaktárgyak közötti arányos elosztásra! A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!

A hetedik- nyolcadik évfolyamon, a házi feladatok elsődleges célja a sokoldalú képességfejlesztés legyen, differenciált módon. Ezek a feladatok illeszkedjenek a gyermek egyéni képességeihez, tehetségéhez, fejlődésének üteméhez, segítse a tanult ismeretek elmélyítését, valamint a felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlődését. A feladatok segítsék elő az egyéni törekvések megvalósulását! Törekedni kell az egyes szaktárgyak közötti arányos elosztásra.

Iskolai dolgozatok szabályai

Az írásbeli beszámoltatás célja

-         Folyamatos munkára készteti a tanulókat

-         Folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész osztály adott anyagrészből elért tudásszintjéről

-         A tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út megtalálásának eszköze.

 Az írásbeli beszámoltatás alapelvei

-         Folyamatosság, rendszeresség

-         Korrektség

-         Igényesség

 Az írásbeli beszámoltatások formái

-         év eleji felmérő,

-         témazáró dolgozat: egy-egy témakör lezárása után írott dolgozat, a tanulókat felkészítjük rá.

-         részdolgozat: a témakör egy részéből íratott számonkérés. A tanulót az előző órán tájékoztatjuk róla

-         röpdolgozat: az előző órai anyag írásbeli számonkérése

-         házi dolgozat: felső tagozatban egy téma önálló feldolgozása, könyvtári kutatómunkával, ill. bármilyen segítség igénybevételével

-         tanulói produktum (pl. rajz, technika órán előállított tárgy)

 Az írásbeli házi feladat ellenőrzése

-         közvetett módon: a gyermek önellenőrzésével, tanulópárokkal, felelőssel

-         közvetlenül: a tanár ellenőrzésével

A füzetek, jegyzetek ellenőrzése: a szaktanár felső tagozaton félévente egyszer ellenőrzi a tanulók füzeteit. Alsóban az osztálytanító havonta egy alkalommal valamely tantárgyét.

 Az írásbeli beszámoltatások rendje

-         Az előző óra anyaga bármilyen formában, bejelentés nélkül számon kérhető.

-         Minden egyéb számonkérés módjáról, idejéről és témájáról a tanulót előre tájékoztatjuk.

-         Az írásbeli dolgozatokat a tanár kézjegyével látja el.

-         A házi feladatok, füzetek, jegyzetek minőségi ellenőrzését is a tanár aláírása jelzi.

-         A házi feladatokat javítani kell. A házi feladat az órán feladott anyag gyakorlása, ezért nem osztályozható. A hiányzó házi feladatok a tanulók szorgalmi jegyében tükröződjenek, ne a tantárgyi értékelésben.

-         Az ellenőrzőket az osztályfőnökök havonta összevetik a naplók bejegyzésével.

-         Az írásbeli munkák kiosztási határideje nem lehet több két hétnél. Az értékelt, javított írásbeli munkák kiosztása után a tanulók szembesüljenek teljesítményükkel.

-         Az iskolában írt dolgozatokat, témazáró feladatlapokat a szülők megtekinthetik az iskolában. A témazáró feladatlapokat a tanítók, szaktanárok a tanév végéig megőrzik.

-         Magántanuló esetén az ellenőrzés módszerei a konzultáció és a vizsgáztatás.

 Az írásbeli munkák értékelése

A témazáró, félévi és év végi dolgozatok esetén az alábbi százalékos értékelést alkalmazzuk:

91 % - 100 %

5 (jeles)

75 % - 90 %

4 (jó)

51 % - 74 %

3 (közepes)

30 % - 50 %

2 (elégséges)

30 %  alatt

1 (elégtelen)

 Tantárgyanként és a számonkérés fajtájától függően a tartományok változhatnak. A tanulókkal az értékelési szempontokat, átváltási kulcsokat közöljük.

A „központi felméréseket” az ajánlott értékeléssel végezzük. Az egyéni értékelési, pontozási rendszerét a pedagógusok minden év első szülői értekezletén közlik a szülőkkel, az első tanítási napon a tanulókkal.

Az írásbeli beszámoltatás korlátai

-         Egy héttel a témazáró dolgozatok megírása előtt a pedagógus a tanulóknak jelzi a dolgozat megírásának időpontját.

-         Napi két dolgozat megíratásánál többel a tanulók nem terhelhetők

 Az írásbeli beszámoltatásnak a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya

-         Témazárók, félévi, év végi, évfolyamszintű felmérések egy jegynek számítanak.

-         Gyűjtőmunkák, házi dolgozatok, szorgalmi feladatok szintén osztályzattal értékelhetők és ugyancsak egy jegynek számítanak.

-         A vizsga jegy súlya: ha a vizsga jegy a tanulónak az adott tantárgyi átlagától kettővel eltér, akkor a tanuló adott félévi jegyét eggyel megváltoztathatja.

 

15.a. Iskolai osztályok száma: 14 osztály, 8 napközis csoport, 2 tanulószoba

15.b./ Az egyes osztályokban a tanulók létszáma (aktuális állapot 2019. október 1.)

Évfolyam / osztály

Létszám (fő)

Két fős

Számított létszám

1.a osztály

21

 1

22

1.b osztály

20

-

20

2.a osztály

23

1

24

2.b osztály

23

 

23

3.a osztály

20

1

21

3.b osztály

18

-

19

4.a osztály

20

1

21

4.b. osztály

19

1

19

Alsó összesen

164

5

169

5.a osztály

22

 -

22

5.b osztály

22

1

23

6.a osztály

29

-

29

7.a osztály

19

1

20

7.b osztály

19

-

19

8.a osztály

25

1+1

26

Felső összesen

136

3+1

139

ISKOLA ÖSSZESEN

300

8+2

  309

Napközi 1.a

14

   

Napközi 1.b

20

   

Napközi 2.a

22

   

Napközi 2.b

20

   

Napközi 3.a

19

   

Napközi 3.b

14

   

Napközi 4.a

19

   

Napközi 4.b

17

   

Tanulószoba I

26

   

Tanulószoba II

25

   

Tanulószoba III

26

   

vissza a lap tetejére

Zeneiskola

1. A Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Tanár

Végzettség

Végzettség szintje

Milyen tárgyat tanít

1.

Tanár

Kürt tanár, művész

Egyetem

rézfúvós hangszerek, zenekar

2.

Tanár

Fuvola tanár

Egyetem

fuvola, furulya

3.

Tanár

Trombita tanár

Főiskola

trombita

4.

Tanár

Zongoratanár

Egyetem

zongora, korrepetíció

5.

Tanár

Oboa tanár

Főiskola

oboa, furulya

6.

Tanár

Gordonka tanár

Főiskola

gordonka

7.

Tanár

Ütő tanár

Főiskola

ütő

8.

Tanár

Hegedű tanár, művész

Egyetem

hegedű

9.

Tanár

Klarinét, szolfézs tanár

Főiskola

klarinét

10.

Tanár

Szolfézs szakos tanár

Főiskola

szolfézs

11.

Tanár

Zongoratanár, művész

Egyetem

zongora, korrepetíció

12.

Tanár

Hegedű tanár

Egyetem

hegedű

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Feladatkör

Végzettség

Szakképzettség

1.

Iskolatitkár

főiskola

szolfézs-ének szakos tanár

 

3. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok száma

2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

2002

Országos Friss Antal Gordonkaverseny területi válogató

1 fő továbbjutott az országos versenyre

2002

Németország - Ellwangen - Dunamenti svábok kitelepítési évforduló

zenekar

2002

Németország – Bonndorf -  Fúvószenekari fesztivál

fúvószenekar

2003

Németország – Leutenbach - Hoketse zenekari fesztivál

fúvószenekar

2003

Érd - Magyarországi Németek Szövetségének regionális gálája

fúvószenekar

2005

Olaszország - Levico Terme - Zenekari fesztivál

fúvószenekar

2005

Budapest - Utazás kiállítás

fúvószenekar

2007

XII. Országos Koncz János hegedűverseny területi válogató

3 fő

2009

Németország - Bréma - Közös koncert a Brémai Harmonika zenekarral

fúvószenekar

két évente

Nemzetközi Pünkösdi Zenei Fesztivál és Verseny - Dunabogdány

fúvószenekar

2010

X. Országos Kürtverseny területi válogató

2 fő

2010

VIII. Országos Bartók Béla Hegedű-duó Verseny

2 fő

2010

XI. Országos „Alba Regia” Kamarazenei Verseny területi válogató

10 fő

2010

XIII. Országos Koncz János hegedűverseny területi válogató

2 fő

5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

Évente

Mélyvonós Fesztivál - Gödöllő

2-3 fő cselló

2002

Vértes-Dunazúg Régió Furulyaverseny

1 fő /bronz fokozat/

2005

Visegrád -  Furulyás találkozó

4 fő

2005

Visegrád - Rézfúvós Találkozó

6 fő

2008

Biatorbágy – Német nemzetiségi zenei verseny

2 fő IV. helyezett

2009

Biatorbágy – Német nemzetiségi zenei verseny

4 fő Ezüst fokozat

2010

Tahitótfalu - Dunakanyari ifjú muzsikusok kamarazenei találk.

6 fő

2010

Visegrád – Furulya Találkozó

1 fő

2010

Szentendre - V. Pest Megyei Fuvolaverseny

2 fő

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai

Az iskola saját rendezvényei szorosan kapcsolódnak a helyi kulturális élethez. Minden évben megrendezésre kerül az Újévi Koncert, melyen fellépnek az iskola zenekarai, tanárai. Természetesen vannak tanszaki és iskolai növendékhangversenyek, melyeket nagy számban látogat a község zeneszerető lakossága is. Az iskola tanulói évente ellátogatnak az óvodába, hogy a kicsiknek kis hangverseny keretében bemutassák a nálunk tanulható hangszereket. Minden évben hagyományosan ellátogatunk a Visegrádi Szociális Otthonba, hogy az Idősek Napján zenénkkel örömet szerezzünk az ott élőknek.

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

Az intézmény növendékei rendszeresen részt vesznek a község rendezvényein, a zene az évek során az állami és egyházi ünnepek elengedhetetlen részévé vált. Az ünnepségeken tanulóink, de még inkább együtteseink – fúvószenekarok, vonós és szimfonikus zenekar - produkcióikkal egyaránt szerepelnek. A hagyományos augusztusi búcsú, nemzetiségi estek  zenei kíséretét is ezek az együttesek szolgáltatják. Az egyházi keretek között működő Cecília kórus irányítója, karmestere a zenei intézményegység vezetője. Tanáraink jelen vannak a hagyományőrző Svábzenekar munkájában. Volt növendékeink, akik közül már több is iskolánk tanára, különböző szóló és kamarazenei produkciókkal rendszeres fellépői a községi ünnepeknek, rendezvényeknek.

8. A tanév helyi rendje

9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

 

Tanszak

Létszám

Dunabogdány

Zongora

22

Furulya

17

Fuvola

10

Oboa

-

Fagott

-

Klarinét

5

Szaxofon

1

Kürt

3

Trombita

8

Harsona

-

Tuba

1

Ütő

7

Hegedű

17

Cselló

3

Előképző

4

Összesen

100

Leányfalu

Zongora

22

Furulya

21

Fuvola

5

Ütő

-

Trombita

-

Hegedű

6

Előképző

10

Összesen

66

 

vissza a lap tetejére

 

Asztali nézet